Landskapslaget

Slakthusområdet

Inom detaljplanerna för Kultur- och Kylrumskvarteren omvandlas industrimiljö till en urban stadsdel med parker och torg där befintliga kulturella värden tillvaratas och ekosystemtjänster tillskapas.

Inom DP3, Kylrumskvarteren har Landskapslaget gestaltat och projekterat en av områdets nya stora parker, Södra parken, liksom två av de fickparker som är återkommande inom hela Slakthusområdet. Södra parken gestaltas som en nutida tolkning av modernismens parkrum. Terrasser uppbyggda av kallmurar står mot den böljande ”naturmarken” i en öppen flexibel gräsyta. Terrasserna erbjuder sittplatser i solen vid blommande perenner, yta för spontana föreställningar och härliga häng och lunchplatser. Här finns även en mer anordnad lekplats. Parken ska kunna omhänderta vatten vid skyfallsregn och uppbyggnaden av gräsytan och inlopp till underliggande magasin har studerats noga.

Gestaltningen för fickparkerna utgår från de två teman de har tilldelats, lekfull samt rofylld. I den lekfulla parken står två stora spegelväggar i fokus och växtmaterialet bidrar med mycket färg och form. I den rofyllda parken skapas ett intimt trädgårdsrum med en nedsänkt växtbädd som central matta och omgivande gröna väggar. Här går tonerna i lugna gröna och vita nyanser och vatten förstärker den rofyllda känslan.

Inom Dp2a, Kulturkvarteren, har Landskapslaget gestaltat och projekterat torgytan östra Fållan och en fickpark. Den historiska platsen Fållan, dit djuren kom innan slakt, utvecklas till en plats för rekreation och lek. Platsen omgärdas på två sidor av den före detta slaktanläggningens tegelarkitektur vars väggar skapar ett fondmotiv och en historisk förankring av Fållan. Platsen utformas som socialt rum med olika typer av sittplatser och utrymme för tillfälliga aktiviteter och mindre evenemang för att kunna användas av både boende och besökare. Den delvis nedsänkta ytan av marktegel med mönstrade mattor och planteringar ger liv och variation. I den nedsänkta ytan som bildas samlas skyfallsvatten vid stora vattenflöden vilket bidrar till att skapa en robust skyfallssituation för Slakthusområdet. Djurskulpturer påminner om platsens historia och ger ett lekfullt inslag.

Fickparken i Kvarter B har en rofylld karaktär och ligger nedsänkt från gatan och omgivande fastighet. Platsen har en omgärdande sittkant och frodig vegetation som centralt fokus. Den enkla utformningen sätter vegetationen i fokus och kontrasterar mot de hårdgjorda och aktiverade stadsrummen. Kanter och vistelseytor av marktegel skapar en tydlig ram till grönskan, där mönstersättningen av teglet ger parken variation och detaljrikedom.