Landskapslaget

Norrlands östkust har alla förutsättningar att expandera och generera tillväxt och livskvalitet genom att Ostkustbanan byggs om till dubbelspår. Landskapslaget fick uppgiften att utreda förutsättningar för att omvandla Söderhamns station och omgivningar till en hållbar och levande stadsdel där sambandet mellan resecentrum och stadskärnan ska beaktas och stärkas.

Resecentrum med omgivningar växer hållbart och möjliggör utveckling

Mellan Hudiksvall och Gävle utmed Ostkustbanan ligger Söderhamn som grundades redan 1620 då Söderhamns gevärs faktori startade sin verksamhet. Sedan dess har staden bränts och återuppbyggts otaliga gånger. Järnvägen kom 1927 att förbinda Söderhamn med städerna utmed ostkusten och nu står staden inför ett eventuellt dubbelspår som kommer både förkorta restiderna och möjliggöra ökade arbetstillfällen för Söderhamnsborna.

Programförslag

Programförslaget innebär att resecentrum utvecklas till en effektiv kollektivtrafiknod och en levande mötesplats. Platsen blir kärnan i en ny funktionsblandad stadsdel som successivt växer fram kring stationsområdet. Stadsdelen länkas via stärkta kopplingar och en förtätad bebyggelsestruktur samman med stadskärnan så att en sammanhängande stadsbygd formas. De tillkommande stadskvarteren ramas in av Söderhamnsporten och Västra Tullgatan som huvudgator och orienteras kring ett genomgående parkrum innehållande ån. Strax söder om resecentrum reserveras en plats för en större publik/personalintensiv verksamhet som kan bidra till att generera aktivitet på platsen, annonsera orten och stärka Söderhamnsporten som ett stadsstråk. I de trafikstörda och riskutsatta delarna av programområdet föreslås verksamheter. Då dessa utgör en del av vyn mot staden längs med kommunikationslederna skapas riktlinjer för placering och utformning för att de ska bidra positivt till stadsbilden. Strukturen i anslutning till stadskärnan föreslås bygga vidare på Söderhamns befintliga stadskvaliteter – gatornas nätstruktur, småstadens skala och trähusbebyggelsen. Kring resecentrum och södra delen av programområdet föreslås byggnadsvolymerna få en något större skala och en mer dynamisk siluett. Signaturbyggnader kan etablera landmärken och annonsera staden samt ge ytterligare en karaktär som knyter an till ett större regionalt perspektiv. Offentliga platser, gator och bostäder ska utformas som attraktiva, trygga livsmiljöer med särskilt fokus på upplevelsen i ögonhöjd.

Etapputbyggnad

Förslaget är anpassat för en successiv utbyggnad i etapper. Ett angreppsätt för att väcka intresse och påbörja identitetsskapandet av området genom att arbeta med temporära platser och aktiviteter i etapputbyggnaden. Detta möjliggör även för stor lokal påverkan vilket främjar den sociala hållbarheten.

Ekosystemtjänster

Den största delen av programområdet är redan bebyggt men de största naturområdena inom området bevaras eller utvecklas i programförslaget. Det planerade gatuvägnätet och bebyggelsen tar vissa befintliga grönytor i anspråk vilka de flesta dock ändå är otillgängliga och/eller inte användbara för mänsklig aktivitet. Växtval och genomtänkt utveckling av planerade gröna stråk och parker kan skapa eller bevara spridningsvägar och gynna insekter, fåglar och djur. Plantering av träd och buskar i de gröna stråken reducerar luftföroreningar och ger skugga och en lugnare stadsmiljö. Dessa kompensationsåtgärder ger ett mervärde till Söderhamn där grönska får tillkomma på platser som inte tidigare kunnat nyttjas.

Vattenmiljö

Programförslaget innebär en möjlighet att ta ett samlat grepp om dagvattenhanteringen i området och på så sätt minska både utsläppen av föroreningar och risken för framtida översvämningar.