Landskapslaget

Solanderområdet

Landskapslaget var ett av tre inbjudna arkitektkontor som fick i uppgift att studera och föreslå en vision för Solanderområdet i norra Piteå.

Årtal

2018–2019

Adress

Solanderområdet, Öjebyn

Beställare

Piteå kommun

Kommunen efterfrågade visioner för området som underlag för en bred och öppen dialog i ett tidigt skede. Arbetet är en del av framtagandet av en fördjupad översiktsplan för stadsdelen Öjebyn. Solanderområdet är cirka 15 hektar stort och innehåller idag blandade funktioner såsom skola, vård- och omsorg, småindustri och idrott. Landskapslaget analyserade förutsättningarna bland annat med hjälp av aktivitetsgeografi och kartläggning av funktioners och platsers användning olika tider på dygnet. Då området bedömdes ha stor potential att spela en större roll som offentlig plats i Öjebyn olika årstider och tider på dygnet använde teamet principer om samnyttjande av skollokaler och skolgårdar, principer som Landskapslaget tagit fram. Det gav sedan en lösning för att använda både utemiljö och byggnader mer kvalitativt och resurseffektivt. Förslaget innebär bland annat en utvecklad parkmiljö, förbättrade entréer, tydliggjorda vägar, en utvecklad skolgård och förbättrad vård- och omsorgsmiljö. Förslaget beaktade både byggnader och landskap liksom hållbarhetsfrågor och områdets förhållande till övriga Piteå.