Landskapslaget

Solna stationstorg

Belägen på en central plats mellan Hagalund och Mall of Scandinavia är Solna stationstorg en stadsmiljö mittemellan historia och nutid. Det är en plats att passera, en plats att mötas på och en plats för väntan.

Solna station är på väg att bli Storstockholms viktigaste trafikantnod norr om Centralen. Här möts trafikanter på buss, pendeltåg, tvärbana och tunnelbana. Sedan flera år är området en del av en omfattande stadsutveckling och staden har fått en ändrad karaktär. Det finns ett behov av att förbättra och förstora stationstorget, vilket Landskapslaget har fått i uppdrag att gestalta.

Nutid och framtid

Bebyggelsen har blivit större och flödena av människor kommer att öka betydligt. Från att ha varit en bildominerad stadsdel kommer bättre stråk för gående och cyklande att skapas. Flera av dessa stråk kommer sammanstråla framför Solna stations södra stationsbyggnad.

Det framtida stationstorget behöver även få större fysiska mått för att hantera alla flöden av människor. I dagsläget är det en mängd gångtrafikanter och en mindre del cyklister som ska samsas. Fotgängarperspektivet är det som prioriteras i projektet.

Vy över stationstorget: Platsen är nedsänkt i förhållande till Frösundaleden och andra bilvägar men ligger ovanför tågspåren. Torget bidrar till att etablera en mellannivå i stadslandskapet ämnad för gående och cyklister. 
Mittdelen på torget ska vara fri som på ett klassiskt torg. I mitten möts alla strömmar och det finns tydliga siktlinjer som ger en god orienterbarhet.

I rusningstid blir Stationstorget ett mycket intensivt använt torg där det är viktigt att tillräckliga kommunikationsutrymmen ger plats åt gångtrafikanterna. En ny överdäckning kommer skapas mellan stationen och Frösundaleden för att möta behovet. Frösundaleden kommer också breddas för att skapa busshållplatser i stationens närhet. Tunnelbana är planerad men bygget är inte påbörjad.

Gestaltningen och växtmaterialet i projektet har inspirerats av skärgårdslandskap – där planteringar, trappor, terrasseringar har utgjorts av ”skärgårdsöar” och det sammanbindande golvet minner om ett glittrande hav.