Landskapslaget

Stenhamra är en tätort med knappt 4000 invånare på Färingsö i Ekerö kommun, vackert belägen i ett levande jordbrukslandskap vid Mälaren. På uppdrag av Ekerö kommun har vi har vi tagit fram en strukturplan, gestaltningsprogram, integrerad barnkonsekvensanalys och två detaljplaner för utvecklingen av centrala Stenhamra. Med fokus på en mänsklig skala, stadsrumskvalitéter och gröna världen innebär förslaget att Stenhamra centrum utvecklas till en mångsidig småstadskärna. 

I centrum planeras för omkring 230 nya bostäder samt lokaler för butiker, ett nytt allaktivitetshus och nya offentliga rum. I anslutning till centrum planeras för en ny F-6-skola, idrottshall och aktivitetsyta i ett campusliknande skolområde. Planen omfattar också ett parkområde där en ny våtmark föreslås.  

Utgångspunkten har varit platsens kvalitéer, baserat på en noggrann analys av såväl landskapsbild och historia som sociala och ekologiska värden. Till grund har även tidigare genomförda medborgardialoger används. Projektet har drivits i nära dialog och givande samarbete med Ekerö kommun där vi aktivt deltagit i planeringsprocessen. Vi har bland annat ordnat workshops och studieresor, hållit i dialog med berörda intressenter, konsulter och projektgrupp inom kommunen.