Landskapslaget

Genom placemaking har en ny mini-park tagit form i staden Kiminini, Kenya och en strategi för hur samhället kan fortsätta att utveckla sina allmänna platser. I Butere, en annan ort i Västra Kenya, består en del av projektet i att tillsammans med landskapsarkitektstudentser skapa en Eco-Park som skall serva som offentligt rum och plats för aktiviteter för boende i alla åldrar.

Symbio City är ett program som ger kommuner och regioner i världen stöd i att uppnå de globala målen och omvandla principerna i Agenda 2030 till praktik. Målet är att förbättra levnadsvillkoren för de som bor i mer ekonomiskt utsatta områden. Programmet fokuserar på en symbio-process som integrerar ”rumsliga, miljömässiga, socio-kulturella och ekonomiska dimensioner med urbana system och institutionella perspektiv”.

Programmet drivs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) International och finns i olika delar av världen. I Kenya har programmet kommit till implementeringsfasen och under 2017 valde man ut 7 olika Quick-Win projekt som fått stöd i att vidareutveckla sina förslag. Dessa har nu omvandlats till Change-Projects och är inne i en fas där de skall realiseras.

Landskapslaget och Pia Jonsson fick i uppdrag att utveckla och stödja formandet av- och implementeringen av två Change-Projects på två olika orter i Västra Kenya; Butere och Kiminini.

Butere

Symbio City’s arbetsgrupp i Butere kom fram till att man i sitt Change-Project vill skapa en Eco-park. Eco-parken blir områdets första stora offentliga rum och skall innehålla en rad olika smarta lösningar och ge plats för både barn, ungdomar och vuxna. Dagvattenhantering, landskapsutformning och en blandning av aktiviteter skall skapa en park som håller över tid, både vad gäller ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Landskapslagets roll var att ge handledning och guidning åt landskapsarkitektstudenter från Jomo Kenyatta Technical University för att få fram ett förslag till utformning. Stort fokus låg på att få till en design och en implementeringsprocess som anpassas till sin kontext och integrerar de boende i hela processen.

Kiminini

I staden Kiminini har man sedan en tid tillbaka arbetat hårt med att få bukt på sophantering och dagvattenhantering. Det är en växande ort med bra koppling till omgivande städer och en nod för Kenyas grönsaks försörjning. Att få till smarta lösningar för kompostering i kombination med plantering av träd och platser för rekreation kan staden bli ett bra exempel på hållbar stadsutveckling. Landskapslagets roll var att introducera placemaking processen och ge nytt liv till en liten plats i området. Tillsammans med arbetsgruppen och boende i Kiminini ordnades temporära aktiviteter och en öppen designprocess där alla fick hålla i pennan. I samarbete med en Kenyansk landskapsarkitekt formades idéerna från placemaking processen till en design för en mini-park med plats för lek, rekreation, grönytor och ekonomiska processer. En placemaking guide togs fram som kan användas i det fortsatta arbete både i Kiminini och på andra platser.