Landskapslaget

Tenstaterrassen är en överdäckning av E18 som bryter motorvägens barriäreffekt och skapar en ny koppling mot intilliggande stadsdelar samt Stockholms nya begravningsplats i Järva. Byggvesta planerar en nybyggnation av bostäder på Tenstaterrassen mot Järvafältet.

Landskapslaget är med och utformar bostadsgårdaran till de nya 9-vånings höga lamellhusen som klättrar ner från terrassen mot fältet. Karaktären samverkar med den stadens parkutformning och lyfter fram gräsfälten, utsikten mot fältet och låglänta vattendrag i sin gestaltning. Mellan byggnaderna skapas gårdsrum för lummig grönska, vistelse och lek. Mot gatan gestaltas en inbjudande grön förgårdsmark mot stadens nya gatumiljö. Byggnaderna ligger i suterräng och nivåskillnaderna på ca 10 m från gatuplan ner till gårdarna gestaltas med dels låga corténsstålsterrassar med planteringar, dels med höga stödmurar med klätterväxter. Närmast fältet leds och fördröjs dagvatten i en stiliserad bäckfåra.

Med den nya bostadsmiljön får stadsdelen en ny bebyggelseårsring mot kulturreservatet på Järva.