Landskapslaget

Tilltalande tillgänglighet

Om utformning av allmänna platser utomhus – för alla människor.

Tillgänglighet i byggd miljö är inte en enkel fråga om ramper för rullstolar. Tillgänglighet är en rättvise- och värdegrundsfråga som handlar om att människor ska kunna ta sig fram på egen hand. För att förstå tillgänglighet i byggd miljö behöver man vända blicken, inte i första hand mot den byggda miljön, utan mot människan. Först när vi vet något om människan och hur hennes behov ser ut kan vi skapa bra byggd miljö.

I den här rapporten ger sig författarna i kast med uppgiften att förmedla synsätt och verktyg i arbetet med tillgänglighet
i utomhusmiljöer. Tre teman som borde vara självklara men som allt för ofta förbises i dagens byggande får därmed extra fokus;

›  Vikten av att redan i tidiga skeden definiera samtliga behov 
som den byggda miljön ska svara upp mot.
›  Vikten av att förstå förhållandet mellan enskilda delar i den 
byggda miljön och den sammanlagda helheten.
›  Skapandet av, för samhällsbyggnadsbranschen, användbara 
och gemensamma begrepp. Byggd miljö påverkar och kommunicerar, inte bara visuellt utan även auditivt och taktilt.

Länk till artikeln hittar du här.