Landskapslaget

Sågverkstorget och Järnvägstorget

Knivsta kommun expanderar. Två torg har byggts som erbjuder nya och gamla Knivstabor centrala mötesplatser. Sågverkstorget är ett stort urbant stadsrum omslutet av det nya kommunhuset, bostadskvarter och handel. Järnvägstorget är ett nytt resecentrum med plats för buss, tåg och cykelparkering, men också en grön miljö med plats för vistelse.

Årtal

2012-2013

Anläggning: 2012-2014

Plats

Staffansvägen och Centralvägen mfl

Beställare

Knivsta kommun

Knivsta är inne i en expansiv tillväxt och utvecklas från en tätort på landsbygden till en småstad. Man siktar på att ha cirka 25 000 invånare år 2025. Det planeras för flera nya utbyggnadsområden. I Sågenområdet, omvandlas ett f d Sågverksområde till det mest urbana i kommunen. Här planeras för fler offentliga platser, av vilka Sågverkstorget och Järnvägstorget är de största.

Järnvägstorget

Järnvägstorget i Knivsta representerar den vidare syn på rum för resande som utvecklats under 2000-talet. Här ska finnas plats för upplevelser och vistelse i kombination med logistik och tillgänglighet för de resandes behov. Järnvägstorget utformades som ett torg med betydande grönt inslag vilket följer det överordnade konceptet där området längs järnvägen är del av ett större grönt sammanhang.

Bussterminalen, Järnvägstorget och terrasserna ner mot gångtunneln under järnvägen vävs ihop gestaltningsmässigt genom breda trappor och terrasser. De olika ytorna får en samlad karaktär med hjälp av enhetlig beläggning och växtkaraktär. För att relatera till järnvägssammanhanget får den ljusa torgbeläggningen inslag av långa linjer i rostigt uttryck av rostig skiffer parallellt med rälsen. Också inslagen av cortén i murar och kanter stärker Järnkaraktären. Växterna som domineras av perenner uttrycker ’Prarie style’ –en stiliserad naturkaraktär dominerad av volymösa perenner ofta med vackra fröställningar under höst och vinter  Mot järnvägen finns en bullerskärm av trä med olika sidor, findetaljerat med infälld belysning mot torget, respektive ”grovt” mot banvallen. Skärmen har fönster för visuell kontakt. Torgets hiss är del av skärmens utformning, men utgör också ett landmärke för platsen.

I utformning och projektering fanns många tekniska utmaningar, bland annat den befintliga tunneln under järnvägen vars betongkonstruktioner delvis måste rivas för nya hissen. En annan var trafiksituationen där bussterminalen kräver stora ytor i kombination med idén att övriga gator skall vara av karaktär gångfartsgator. Den stora pendlarparkeringen omgavs av klippta häckar för att smälta in i det gröna konceptet.

Landskapslaget var samordnande för projekteringen som bestod av trafik, konstruktion, geo och el/belysning. Vi arbetade i nära dialog med Knivsta kommun. Torget färdigställdes under 2013, strax efter det att Knivsta fick pendeltågkontakt med såväl Stockholm som Uppsala vilket ytterligare ökade antalet avgångar och resenärer från Knivsta kommun.

Sagverkstorget
Knivsta_natt

Sågverkstorget

Knivstas största torg är ett representativt stadsrum som ansluter direkt till det nya kommunhuset. Torget är kantat av gångfartsgator på alla sidor. Torgytan hålls samman genom en beläggning med vita vågor i olika frekvens. Det vita avtecknar sig kraftigast mot gångfartsgatornas mörkare basbeläggning. Torgets centrala delar har ljusgråbeläggning med vita bågar. Under mörka timmar lyser härifrån de infällda markbelysningarna arrangerade som olika stjärnbilder strödda över ytan. En möbleringszon ramar in torgets öppna centrala del, här finns möbler för varierat sittande. Torgets norra del innehåller en trädarkad med varierade trädarter under vilka placerats lysande lekskulpturer.  I anslutning till arkaden finns fontäner som springer upp ur gatstensytan och som pulserar i intensitet.

I projekteringen samarbetade vi med projektörer inom VA och el/belysning. Torgets centrala delar anlades år 2012-2013, innan omkringliggande kvarter hade påbörjats.