Stadsutveckling i Ulleråker, Uppsala

Sedan 2021 arbetar Landskapslaget som arkitektstöd för de två detaljplanerna Tallstråket och södra Ulleråker inom stadsutvecklingsprojektet Ulleråker. Landskapslaget arbetar med kvartersmarken som kommunens arkitekt och utreder struktur, volymer, bostadslösningar mm.

Ulleråker är ett av Uppsalas stora stadsutvecklingsprojekt med 6000 bostäder, skolor, förskolor, mobilitetshus mm. Området är Uppsalas före detta mentalsjukhusområde och har stora kulturhistoriska värden att bevara och utveckla, såväl som natur- och upplevelsevärden. Området har delats in i flera detaljplaner i olika etapper. De två etapper som Landskapslaget arbetar med, Tallstråket och södra Ulleråker, innehåller ca 4000 bostäder. De omfattar även flera av de kulturhistoriskt mest känsliga platserna såsom Tallparken framför hospitalsbyggnaden, och begravningsplatsen. Intill dessa platser behöver extra hänsyn tas till kulturmiljön vid utformningen av både kvarter och allmän plats.

Landskapslagets uppgift är att verka som kommunens arkitekt för kvartersmarken för att bearbeta strukturen och ta fram volymer och principer. Tillsammans med Nivå Landskapsarkitekter och kommunens plangrupp bearbetas strukturen för att göra de avvägningar som behövs med hänsyn till kulturmiljö, naturvärden, sociala värden, täthet mm. Stor hänsyn behöver tas till kulturmiljön som genomsyrar hela området då det har varit hospitalsverksamhet över en stor del, både bebyggd och som hospitalspark. Området karaktäriserar även av sina stora tallar som är bevarandevärda ur både kulturmiljö- och naturvärdessynpunkt.

 

Plats: Ulleråker, Uppsala
Beställare: Uppsala kommun
Uppdrag: Detaljplan, kommunens arkitekt, volym, struktur och bostadslösningar
Medverkande Landskapslaget: Lotta Wersäll, Max Goldstein, Nada El Kateb, Anna Sterner, Bibbi Leine, Mia Lindblad
År: 2021-