Landskapslaget

År

2012-2014

Plats

Vindeln

Beställare

Vindelns kommun

Kvarnområdet ska utvecklas till en självklar plats för kommunens invånare och till att bli en ännu större turistmagnet. De stora värden som finns, både aktiviteter och serviceutbud var en viktig utgångspunkt för arbetet. Gestaltningsförutsättningar, stråk, entréer och utblickar studerades. För Vindelforsarnas naturreservat föreslogs naturzoner, kulturzoner och möjliga servicepunkter. Att området koppling till stadskärnan förbättras var av stor vikt liksom att utarbeta ett skyltprogram som stödjer områdets identitet och svarar mot de förväntningar besökarna har.

Områdets Förutsättningar

Kvarnområdet används av Vindelborna för vardagsrekreation och till fest. Den befintliga slingan kring forsarna används som motionsspår för jogging, promenader, hundpromenader etc. Framförallt under sommarhalvåret är Kvarnområdet det stora utflyktsmålet i Vindeln där man kan se konst, fika och där olika evenemang arrangeras. På våren kommer man till Kvarnområdet för att se vårfloden. Även skolorna i Vindeln använder området i undervisningssammanhang, idrottsdagar och som utflyktsmål. Det är viktigt att området fortsätter att utvecklas och fungera väl för Vindelbornas dagliga användning. Det finns också långväga gäster som besöker Kvarnområdet. Vindelälven och forsarna är en given attraktion också för fisket som erbjuds här. Evenemang som Konst i kvarn drar till sig sommargäster inom regionen och för långväga turister som passerar upp mot fjället är Kvarnområdet ett naturligt stopp.

Syfte och mål

Att utveckla området till att bli en självklar plats för kommunens invånare och till att bli en ännu större turistmagnet var ett övergripande mål. Att lyfta de värden som redan finns på området, inklusive aktiviteter och serviceutbud var en viktig utgångspunkt. Gestaltningsförutsättningar, stråk, entréer och utblickar studerades. Genom att använda områdets förutsättningar som utgångspunkt för gestaltningen får vi tydliga ramar att förhålla oss till inom vi kan tänka kreativt. En översyn kring hur man orienterar sig samt hur trafiksituationen kan förbättras efterfrågades och utreddes inom uppdraget. För Vindelforsarnas naturreservat föreslogs naturzoner, kulturzoner och möjliga servicepunkter. Att området koppling till stadskärnan förbättras var av stor vikt liksom att utarbeta ett skyltprogram som stödjer områdets identitet och svarar mot de förväntningar besökarna har.

Tillgänglighet, orienterbarhet och skyltprogram

Att tillgängliggöra området handlar förstås om att förbättra den fysiska tillgängligheten men också om frågor som att tydliggöra platsen och kopplingarna dit.

Det finns flera entréer till Kvarnområdet men många är idag svåra att hitta. Samtliga entréer föreslås ges en sammanhållen och för platsen ändamålsenlig gestaltning så att en tydlig plats skapas med information om Kvarnområdet och naturreservatet. Platserna ska ges en utformning som blir representativ för Kvarnområdet. Hur man närmar sig området är en viktig del av upplevelsen och av platsens identitet.

Ett exempel är huvudentrén till Kvarnområdet som leder från samhället via landsväg 363 och upplevelsemässigt är en bilentré. Genom att arbeta med uttryck och skyltning vid landsvägen, att skapa en trygg gångväg och stärka utblickar mot forsen, att arrangera om trafik och parkering samt förstås tydliggöra och gestalta själva entréplatsen skapas en välkomnande entré till Kvarnområdet.

Att hitta till och inom området är också en viktig del. Skyltarna, deras placeringar och vilken information som visas har en avgörande betydelse för orienterbarheten i området. Besökaren ska kunna, på ett enkelt och pedagogiskt sätt, se vad som finns i området och hur man tar sig dit, t.ex. hur långa avstånden är, om det finns parkering, toaletter, tillgänglighetsanpassning samt öppettider för verksamheter som restaurang, café, utställningar etc.

Skyltarna placeras enligt en övergripande strategi och har en sammanhållen gestaltning. Genom att skapa samlade tydliga entréplatser kring informationsskyltarna framhävs Kvarnområdet och naturreservatet samtidigt som dess identitet stärks. Skyltarnas form, uttryck och material kan ge igenkänning för ett område och skapar på så vis identitet och bidrar positivt till orienterbarheten.

Skyltarna kommer finnas i ett sammanhang som är starkt förknippat med natur och kultur varför detta har varit en ledstjärna i arbetet med utformningen. Samtidigt är det själva platsen och dess värden som ska synas och komma till sin rätt, inte skylthållarna. Här föreslås därför ett enkelt och nedtonat uttryck på skyltarna i färg och form.

Skyltprogram

Trafik

Att förbättra trafiksituationen på området var av stor vikt för att upplevelsen av platsen skulle förbättras. Att besökare parkerar i områdets utkant, liksom att campingens gäster kör på den föreslagna nya vägen i områdets bakkant gör stor skillnad för trivsel och trygghet. Befintliga vägar är fortfarande körbara men smalnas av upplevs vara främst för fotgängare.

Lek

Årike Fyris är en viktig resurs för alla åldrar, men barn är en särskilt utpekad målgrupp. Genom att anpassa området väl för barn och göra enkla tillägg som skapar intresse och lek fångar man upp hela familjer, skolor, förskolor, idrottsklubbar etc. Allt från mycket enkla tillägg som t.ex. en balansbana i form av liggande stockar i anslutning till skogsstigen till mer avancerade lekplatser och äventyrsbanor kan rymmas i området. Ett lekprogram för området har tagits fram.

Natur- och kulturrum

Landskapslaget fick 2014 i uppdrag att identifiera en plats och utveckla en idé för utformning av ett nytt natur- och kulturcentrum i Kvarnområdet. Utgångspunkter var tidigare analyser av området samt önskemål om innehåll, utblickar och sammanhang från kommunens sida. Den föreslagna platsen för byggnaden samspelar med den befintliga bebyggelsen till innehåll och volym. En ny entréplats som stärker byggnaden och anvisar en viktig plats på området föreslås.  Utblickar över forsen och landskapet framhävs. Fasadens träribbor spelar med trädstammar i skogen och silar ut ljus så att den lyser upp i vintermörkret och ger invändigt besökaren kontakt med kulturmiljön, skogen, forsen och himlen.

Vindeln150505_3