Landskapslaget

Några av områdets starkaste värden är grönskan, gymnasiet och Granängsringen. Den föreslagna strukturen innebär att de befintliga värdena stärks och kompletteras.

Tyresö gymnasium är en befintlig målpunkt för ungdomar i Tyresö, vilken kan utvecklas med fler aktiviteter och bostäder. De separerade enklaverna i stadsdelen länkas samman med nya stråk och entréer. Täthet och variation tillförs genom 800-900 bostäder av olika typologier, varav en del koncentreras kring det lokala centrumet i Granängsringen. Strategiska platser utvecklas som mötesplatser och Wättingestråket som ett aktivitetsstråk.

Målet är att Tyresö gymnasium utvecklas till en socialt hållbar stadsdel.