Landskapslaget

Nyligen släppte regeringen utredningen Gestaltad Livsmiljö med förslag och riktlinjer för hur Sverige kan arbeta med en ny politik för arkitektur, form och design:

”Regeringen utsåg i maj 2014 Malmös stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson till särskild utredare med uppdrag att göra en översyn och föreslå förändringar av den statliga politiken för arkitektur, form och design. Betänkandet för Gestaltad livsmiljö ska läggas fram senast den 1 oktober 2015. Uppdraget är brett och innefattar flera politikområden. Målsättningen med uppdraget är att uppmärksamma och stärka arkitekturens, formens och designens värden och betydelse för individen, livsmiljön och för en hållbar samhällsutveckling. Utredaren ska bland annat:

– föreslå hur en ny politik för arkitektur, form och design kan utformas utifrån en bedömning av områdets framtida utmaningar och hur arkitektur, form och design kan få ett ökat genomslag inom berörda samhällsområden
– analysera de nationella målen för arkitektur-, form- och designpolitiken och vid behov föreslå nya mål.”

 

Julledigheten är ett ypperligt tillfälle att läsa denna och Boklaget ses för diskussion den 20 Januari.

Skriften finns på Regeringens hemsida. https://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2015/10/sou-201588/

 

Ansvarig för boklaget denna gång är Pia Jonsson