Landskapslaget

Vi rör oss i värld där utmaningar som klimatförändring, minskad biologisk mångfald, sociala klyftor osv. har blivit en del av vår vardag.

 

 

För att ta oss an dessa utmaningar och hitta de frågor vi kan vara med och påverka har vi på LL skapat en farkost som vi har valt att kalla ”det allmänna först”.

Egentligen rör utmaningarna oss alla och vi tror att alla tjänar på att sätta ”det allmänna först”. Det handlar om våra gemensamma värden; våra offentliga rum, våra ekosystem, vår luft, vårt demokratiska samhälle.

D.A.F står för en social-ekologisk stadsutveckling med utgångspunkt i det landskap vi har och dess inneboende natur och kultur.

När vi arbetar med den byggda miljön har vi möjlighet att se till att sociala och ekologiska värden får en självklar plats i stadsutvecklingsprocessen.

På Landskapslaget ser vi behov av nya arbetssätt som kan komplettera våra vanliga arbetsprocesser med gestaltning av livsmiljöer och därför har vi utvecklat olika metoder med fokus på just ekologiskt och socialt värdeskapande.

Arbetssätten är också kopplade till det lag av arkitekter, stadsplanerare och landskapsarkitekter som utgör Landskapslaget och som brinner för olika D.A.F-frågor som; jämställdhet, ekosystemtjänster, barns plats i staden, medskapande-processer, osv.

Arbetssätt väljs utifrån; Vilka som är de aktuella knäckfrågorna? Vår möjlighet och påverka dem? Vem/vilka behöver som behöver involveras i processen?

Att diskutera och föreslå DAF-ingångar kan också ske med beställare i en gemensam workshop för att få en bra hållbar grund i projektet också skapa möjligheter för utökat uppdrag och extrabeställningar. (Mall för detta är under utveckling).

Tillsammans bildar detta ett maskineri av aktörer och arbetssätt som förvandlar en plats till en annan.

Det är vårt mål att Det allmänna först ska genomsyra både idé, process och slutprodukt.