Landskapslaget

Landskapslaget har ett stort intresse för hur människor kan arbeta för att skapa idéer tillsammans. Av flera anledningar kommer det bli vanligare och viktigare att involvera fler aktörer i planeringsprocessen. Det kräver att kunna skapa upplägg för hur deltagandeprocesser kan drivas, att vara lyhörd för idéer och åsikter som kommer fram och kunna dokumentera resultaten på ett transparent men attraktivt sätt. Landskapslaget har en lång och bred tradition av att delta och leda medskapande i olika situationer men vill gärna utveckla detta område ytterligare.

Under denna rubrik på vår förstasida kommer vi att presentera projekt som vi tycker innehåller intressanta medskapandemoment. Det kan till exempel vara ett projekt där vi agerar process-stöd i komplexa projekt eller ett där vi leder workshops med olika aktörer. Det kan vara där vi sätter upp situationer för en medborgardialog. Det kan också handla om vårt interna idéarbete i våra projekt, det vi kallar för designdialog.

Fotot är taget under en av aktiviteterna som arrangerades i samband med ”Open Streets” i Korogocho slum, Nairobi, Kenya. Landskapslagets medarbetare Pia Jonsson är en av fyra initiativtagare till projektet Korogocho Streetscapes som på olika sätt arbetar med förbättring och utveckling av offentliga rum i området. Genom medskapandeprocesser och dialog i kollaboration med gräsrotsorganisationer på plats, får barn och ungdomar, genom konst, kultur och idrott, ta plats i det offentliga rummet, här gaturummet. Projektet syftar till att förbättra gaturummets utformning, karaktär och kopplingar till det större Nairobi, genom interventioner så som t ex skyltar, konstnärlig utsmyckning, möbler och vegetation där Landskapslaget bl a stöttat projektet Talking Walls. Projektet är ett samarbete mellan Arkitekter Utan Gränser Sverige, och gräsrotsorganisationen Hope Raisers Youth Initiative med stöd från Svenska Institutets Creative Force program.