Landskapslaget

Tre arkitektteam bjöds in till ett parallellt uppdrag om Hammarkulletorgets utveckling. Nu har Framtiden Byggutveckling valt ut förslaget ”Min plats på jorden” som vi på Landskapslaget, LINK Arkitektur och Lindholm Restaurering står bakom.  

Konkret innebär förslaget ett tillskott av 100 bostäder, en livsmedelsbutik, olika servicefunktioner samt en helt ny gata innebär att trafiken dras närmare torget. Här placeras en busshållplats vilket gör att livsmedelsbutiken, spårvagnshållplatsen och busshållplatsen hamnar nära varandra, ökar tillgängligheten och gör vardagslivet lite lättare för de som rör sig i området. Teamet har också arbetat med olika idéer som ska stötta torglivet och binda samman platsen med kringliggande parker och stråk.

Förslaget föreslår en bebyggelse som är flexibelt utformad för att kunna utvecklas i samspel med stadsdelen. Med en hög andel trä och återbrukat byggnadsmaterial, gröna tak och solceller reduceras också klimatpåverkan. Grönska och ekosystemtjänster har lyfts in som en viktig del i planeringen. Lokal dagvattenfördröjning kombineras med växtbäddar och träd placeras på ett sätt som både bromsar vindflöden, skapar nya vistelseplatser och stödjer den biologiska mångfalden.

I förslaget finns även stort utrymme för att stärka kulturella, entreprenöriella och sociala initiativ från hammarkulleborna och andra som är verksamma i området. Detta är några av de förslag som ligger till grund för vidare bearbetning, i ett nära samarbete mellan beställare, konsulter och de boende.

Det nya torget planeras för att skapa bättre förutsättningar för människor att mötas och umgås, känna sig välkomna, öka attraktiviteten, bidra med skönhet, ökad trygghet, ökad trivsel och att göra Hammarkulleborna och omvärlden stolta.

Projektet är en del av Göteborgs satsning på att rusta upp sex särskilt utsatta områden genom fysiska åtgärder och superförvaltning. För alla de 8 000 människor som bor och verkar i Hammarkullen, ska förslaget bidra till att skapa förutsättningar för trygghet, trivsel och stolthet. Projektet kommer nu att gå in i en detaljplaneprocess och beräknas pågå under ett par års tid. Byggstart kan bli omkring 2026.