Landskapslaget

Barnkonventionen blir svensk lag från och med 1 januari 2020. Det innebär att barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn.

Att låta barn och ungas berättelser ta plats i stadsplaneringen är en nyckelfråga för att stadens ska utvecklas hållbart. Att tillåta barn och unga att delta i utformningen av deras vardagsmiljöer är en självklarhet för att stärka demokratin och förbereda barn och unga på att bli aktiva medborgare.

Vi på Landskapslaget har under lång tid intresserat oss för och arbetar med olika metoder för att lyfta och inkludera barnperspektivet och barnens perspektiv.

Läs mer om Barnkonventionens dagen