Landskapslaget

Farsta växer med ca 8000 nya bostäder varav merparten ska komma till i stadsutvecklingsområdet Drevvikens strand – Telestaden. Landskapslaget har sedan 2015 arbetat som plan-och arkitektstöd åt Stockholms stad i utvecklingen av området.

Från den 8 oktober är etapp 3, Karlsviks strand, föremål för samråd där var och en kan tycka till och lämna synpunkter. Landskapslaget har varit samordnande konsult, tagit fram planhandlingar samt ett kvalitetsprogram inför samrådet

 

Förslag till detaljplan

Planförslaget innebär att området utvecklas till en blandad stadsmiljö med cirka 750 bostäder, skola, förskolor, parkeringshus, handel och service, parker med mera. I detaljplanen ingår även Hökarängens kolonistugeområde samt Hökarängens gårds fastighet.Förslaget innehåller även nya gång- och cykelbroar över Nynäsvägen och att trafikplatsen Larsboda byggs om.

Hökarängsbadet utvecklas till en stadsdelspark och badplatsen kompletteras med fler bryggor och i anslutning till stugberget föreslås tre mindre parker. Värdefulla träd finns i området och de skyddas, liksom Hökarängens gård.

Campingstugeområdets karaktär bevaras och ett antal nya stugor samt föreningshus möjliggörs, samtidigt som befintliga stugor och lotter rensas från större uteplatser och påbyggnader.

Nya byggnader föreslås i sju kvarter nära Perstorpsvägen och Farstastråket. I Ågesta Brovägs förlängning föreslås ett allmänt torg som markeras av en hög byggnad med publika lokaler i bottenvåningen. Vid korsningen mellan Farstastråket och Perstorpsvägen vid entrén till Hökarängsbadet planeras ett högt hus och en skola.

Gång- och cykelbron mot Hökarängsbadet.

 

Planområde

Karlsviks strand ingår i ett större stadsutvecklingsområde som ska vända Centrala Farsta mot Drevviken. Planområdet ligger i stadsdelarna Farsta och Larsboda och avgränsas i söder av Nynäsvägen och i norr av Drevviken. I öst gränsar området till Klockelund och i väst Perstorp. Tillsammans med detaljplaneförslaget för Telestaden bildar Karlsviks strand ett stadsbygnadsområde med en blandning av bostäder, arbetsplatser, skolor, handel, parker och torg.

 

Läs mer

stockholmdirekt.se