Landskapslaget

Under våren 2019 har föreningen C/O City utvecklat verktyget QGYF – en GIS-baserad grönytefaktor för allmän platsmark. Programvaran är ett plugin till QGIS som vem som helst kan ladda ner och använda utan kostnad.

Målet med verktyget är att öka graden av ekosystemtjänster i stadsutvecklingen. Med högre biologisk mångfald, grönare stadsmiljöer och ökad folkhälsa står vi bättre rustade inför kommande klimatutmaningar.

White arkitekter och WSP har utvecklat verktyget på uppdrag av C/O City. Fyra pilotkommuner (Nacka, Umeå, Vellinge, Stockholm) har medverkat samt den referensgrupp som Landskapslaget ingått i. Övriga som ingått i referensgruppen är Ekologigruppen och Sweco.

Referensgruppens uppdrag har varit att granska och kvalitetssäkra projektet i sin helhet

Här kan du läsa mer om verktyget QGYF och hur du kan använda det

https://www.cocity.se