Landskapslaget

Ett stort fokus i arbetet med planförslaget har varit att tillgängliggöra området längs med vattnet, tillskapa nya parkytor och samtidigt möjliggöra för nya bostäder och förskolor.

Merparten av bebyggelsen tillkommer på redan bebyggd mark. Parken ges en tydligt allmän karaktär genom att lägga en allmän gata/gångfartsgata i gränsen mellan kvarter och park. Bebyggelsen mot parken har en lägre skala och ska utföras i huvudsak av trä. Mot Nynäsvägen förläggs parkeringshus och lagerfunktioner i syfte att skärma buller samt undvika underbyggda gårdar och biltrafik i kvarteren mot vattnet. Planen involverar 8 byggherrar.

Den 10 maj hålls ett öppet hus om förslaget på Storforsplan 36 i Farsta.