Landskapslaget

…och Landskapslaget är delaktiga i den utvecklingen!

Uppsala planerar en helt ny stadsdel med 21 500 bostäder och upp till 15 000 arbetsplatser. Landskapslaget har varit delaktiga genom analys och förslag på åtgärder för att lyfta barnens förutsättningar i den nya stadsdelen. Genom en Barnkonsekvensanalys av den Fördjupade översiktsplanen (FÖP) för de Sydöstra stadsdelarna inklusive Bergsbrunna i Uppsala har Landskapslaget arbetat fram en rad åtgärder och strategier utifrån FN:s barnkonvention och en noggrann analys. I det här skedet kan Barnkonsekvensanalysen fungera som en utgångspunkt för hur man arbetar med barnfrågan redan vid översiktsplaneringen. Superintressant läsning, läs den här>>>