Landskapslaget

Våra städer växer. De byggs och planeras samtidigt som glappen mellan oss som bor i dem ökar. Som stadsplanerare har vi ett ansvar att bygga stad för alla. För att klara detta måste vi också förstå de människor som bor, är och verkar i våra städer; framförallt barn och unga och som ofta får minst plats i debatten. Den 6e maj bjöd Landskapslaget in till ett seminarium för att lyssna till berättelser utifrån ungas perspektiv kring staden och våra offentliga rum. Det blev en intressant kväll med diskussion kring hur vi som bygger stad skulle kunna integrera både unga och ungas aktiviteter i vårt arbete.

Simon Strömberg, utvecklingsledare på Kulturskolan Stockholm, arbetar med att stärka barn och ungas delaktighet genom deras personliga berättande. Simon är grundare av kulturskolans utvecklingscenter Unga Berättar och deltar här tillsammans med Olle Halvars, mediepedagog på Unga Berättar, som är initiativtagare till flera sommarjobbsprojekt där unga fått chans att bidra till utsmyckning av våra offentliga rum.

Tillsammans har de genomfört en rad olika projekt där barn unga och barn deltagit aktivt. Under 2014 samlades teckningar in från barn på Enskede skola som idag klär väggarna i tunneln vid Sandsborg t-bana. En annan tunnel fick ny färg och smyckades med olika motiv skapade av sommarjobbande ungdomar i Skärholmen.

Förutom konkreta implement i våra stadsmiljöer arbetar även Unga Berättar med visuella bilder och media. Genom filmer som tex “Mitt hjärta slår för Rinkeby” får vi ta del av personliga berättelser om områden runt om i Stockholm. Dessa skulle kunna utgöra en viktig del i arbetat med att förstå våra platser i staden och få en mer nyanserade bilder av de miljöer vi sedan ritar.

Hugo Röjgård, en av grundarna till Graffitifrämjandet, utgick genom sin berättelse från den kultur som vuxit fram kring graffiti och gatukonst i världens städer. Graffitifrämjandet arbetar med att höja graffitins status som konstnärligt uttryck genom att sprida kunskap. Sedan uppluckringen om nolltolerans ändrades i Stockholm är diskussionen om graffitins plats i det offentliga rummet högst aktuell. ”Många har en felaktig uppfattning om graffiti och har inte fått chans att uppleva väl utförda verk” menar Hugo. Idag finns lagliga väggar på ett fåtal platser i Sverige men intresset växer. I Nyköping har man färdigställt en vägg i samarbete med bl a stadsträdgårdsmästaren och kultur- och fritidsnämnden där Graffitifrämjandet varit delaktig.

Att jobba med delaktighet och social hållbarhet är ledord i mycket av dagens stadsplanering. En aktiv implementering som ger konkreta resultat i omvandlingsprocesser kan vara ett bra sätt att få gehör för sina idéer. Genom vårt seminarium ville vi diskutera barn och ungas plats i våra offentliga rum och diskutera nya metoder att arbeta med delaktighet. Det handlar om Oss, Dig och Vår plats i Staden.