Lillängsparken i Jakobsberg

Strax söder om Jakobsberg station håller den nya stadsdelen Söderdalen på att växa fram där vi har projekterat och gestaltat områdets nya stadsdelspark – Lillängsparken. 

Parken är ett välbehövligt grönt offentligt rum i en ny stadsdel som tidigare varit ett industriområde. Asfalts och betong har således ersatts av gräs, stock och stenar. Den nya aktivitetsparken har ett särskilt fokus på barn och ungdomar och erbjuder generösa ytor för samvaro och lek men det finns även plats för lugn och avkoppling under parkens bevarade gamla ekar och tallar. 

Närmast centrum ger parkens långsmala form utrymme för ett välkomnande torg som leder besökaren in i en välavgränsad lekpark med olika zoner för olika typer av lek. Närmast torget är leken anpassad för de allra minsta barnen, närmare ängen för det något äldre barnen och i södra delen finns en mötesplats för äldre barn och ungdomar med basketplan och flexibla sittplatser. Lekplatsen är särskilt utformad för närliggande förskolors behov men ska samtidigt kunna vara öppen och tillgänglig även för övriga besökare som föräldralediga med barn.  

Några stora äldre träd har kunnat bevaras och erbjuder en kraftfull grönska mot den nya bostadsbebyggelsen. Parken innehåller även många nya träd och buskplanteringar för att kunna vara en framtida lummig grön mötesplats. Genom parken går ett välstuderat stråk för fördröjning av dagvatten som på vissa ställen går i stråk under mark i trädens växtbäddar och på andra som synliga vattendrag. Dagvattnet samlas, fördröjs och kan slutligen tillföras som renat vatten till Bällstaån.

Den slutgiltiga parken men bland annat ängen kommer att anläggas vid färdigställandet av slutliga Söderdalen.

Medverkande Landskapslaget: Magdalena Franciskovic, Ylva Svärdström
Beställare: JM och Järfälla kommun