Landskapslaget

Hållbarhet

Hållbarhetsfrågorna genomsyrar allt Landskapslaget arbetar med. Utifrån vår mission ”Det allmänna först” arbetar vi med att konkretisera och göra verkstad av FNs agenda 2030 och de svenska miljömålen. I varje projekt analyserar vi hur de viktigaste hållbarhetsaspekterna kan lyftas fram och bli en del av projektets kvalitéer. Vi ser det som en styrka att hållbarhetsapsekterna kan vävas samman med tekniska lösningar, rumsliga kvalitéer och upplevelsevärden.


Vi erbjuder en bred kompetens av social och ekologiska hållbarhetsingångar, exempelvis skyfallshantering, klimatkalkyler, biologisk mångfald, verktyg för social hållbarhet, trygghet och barnperspektivet. Som arkitekter och planerare ser vi som ett viktigt arbete att omsorgsfullt formge våra projekt till vackra och intressanta livsmiljöer. 

Vi erbjuder:
  • Processtöd, hållbarhetsstrategier
  • Ekosystemtjänster & Biologisk mångfald
  • Gröna tak Klimatanpassning & klimatkalkyl
  • Återbruksstrategier
  • Hållbarhetsanalyser
  • Barnperspektivet & barnkonsekvensanalyser
  • Socialt värdeskapande i stadsutveckling & Socialkonsekvensanalyser
  • Trygghetsskapande gestaltning