Landskapslaget

Transportsystemens arkitektur

Landskapslaget har lång erfarenhet av arbete med olika typer av infrastruktur i olika skalor. Våra arbeten med infrastruktur grundar sig alltid i en helhetssyn på det storskaliga landskapet där vi identifierar och värnar om de värden som finns. Vi projektleder och sätter ihop team där vi kompletterar vår landskapskompetens med specialister inom andra teknikområden.

Vi erbjuder
  • Landskapsanalyser kring transportinfrastruktur
  • Landskapsanalyser knuten till utveckning av förnybar energi (sol- och vindkraft)
  • Utredningar och visualiseringar kring transportinfrastuktur
  • Planering och projektering av bullerskyddsåtgärder
  • Utformning av gångtunnlar
  • Utredning av ekosystemtjänster kring industriella anläggningar

Se projekt inom transportsystemens arkitektur