Landskapslaget

Kulturmiljö

Vi på Landskapslaget menar att en omhändertagen kulturmiljö är något som berör och gynnar alla. 

Vår bredd av kompetenser ger oss en gemensam förståelse för landskapet och den byggda miljön som är ett samspel mellan naturliga och mänskliga processer. 

Vår specialkompetens inom landskapsanalys, dialog och arbete med kulturhistoriskt värdefulla miljöer såsom omvandlingsområden, byggnadsminnen och kyrkogårdar gör oss vassa på att identifiera, analysera och förklara natur -och kulturmiljö för alla.

VI ERBJUDER 
  • Kulturmiljöanalys och utvecklingsstrategier i planskede
  • Trädvårdsplaner för byggnadsminnen och andra miljöer
  • Vårdprogram för parker, trädgårdar och andra kulturhistoriskt värdefulla anläggningar
  • Tillgänglighetsanpassning av kyrkor och andra offentliga byggnader som har lagskydd
  • Historiska utredningar av park och landskapsmiljöer
  • Kyrkogårdar , minneslunder och tillägg i kyrkomiljöer, t.ex. askgravplats, askgravlund,
  • LUP Lokalt utvecklingsprogram
  • Dispensansökningar enligt kulturmiljölagen från byggnadsminne, biotopskydd, landskapsbildsskydd m.m. 
  • Sakkunnig bedömning av påverkan på olika skydd, riksintresse för kulturmiljövården, kyrkliga kulturminnen, landskapsbildsskydd, byggnadsminne (statliga och enskilda)

Se projekt inom kulturmiljö