Landskapslaget

Klimatanpassning

Genomtänkt stadsbyggnad och medveten landskapsgestaltning är avgörande för att möta klimatförändringarna. På den stora skalan ger vi de gröna och blå funktionerna tillräckliga mått och rätt sorts placering i staden. På en platsskala använder vi höjder, lutningar och rätt växter för att ta hand om skyfall, mildra värmeböljor och stärka den biologiska mångfalden. Platserna behöver samtidigt utformas till vackra, pedagogiska och socialt användbara rum där flera funktioner kan samsas på samma yta.

Vi erbjuder:
  • Stadsstrukturer med hållbara blå och gröna lösningar-.
  • Utformning av landskap och platser utifrån skyfalls- och dagvattenhantering. 
  • Förebygga effekter av värmeböljor (Värmeeffekter, temperaturreglering m.m.)
  • Strategier och konkreta åtgärder för att stärka biologisk mångfald
  • Ekosystemtjänstanalys